دستگاه دورکن فول خدماتی

برخی از مشتریان به دنبال لبه چسبان پرتابل و تفاوت آن با لبه چسبان ثابت هستند که تفاوت مهم این دو در عملیات چسب زنی آنها می باشد. بدین معنی که در لبه چسبان پرتابل که مخصوص صفحاتی با ابعاد کوچک هستند. چسب به سطح نوار لبه می چسبد. اما در لبه چسبان ثابت لبه کار چسب زنی خواهد شد همچنین در لبه چسبان قابل حمل کیفیت خروجی کار به دلیل حضور نیروی انسانی در کار ارتباط مستقیمی با مهارت نیروی کار دارد.